Pojištění a alkohol

Pití alkoholu s sebou přináší zvýšená rizika při všech činnostech. Alkohol figuruje např. až u jedné třetiny dopravních nehod. Významně se podílí na úrazech v domácnosti, při rekreaci a v pracovním procesu. Souvislost s alkoholem se odhaduje u zhruba 6 % úmrtí.

Jak upravuje povinnost pojišťoven nový občanský zákoník u úrazových a životních pojistek

Jakékoliv pojištění má vždy výjimky (tzv. výluky). A jednou z těch zásadních je konzumace alkoholu (a také dalších omamných látek). Pokud pojišťovna při vyšetřování zjistí, že pojištěný byl pod vlivem alkoholu, má právo pojistné plnění zkrátit nebo dokonce odmítnout vyplatit.

U úrazového pojištění pojišťovna nemůže odmítnout plnění. Na druhou stranu je jí ale dovoleno výši dané částky snížit s ohledem na to, jaký měl právě alkohol podíl na zranění, případně také smrti. 

Nový občanský zákoník uvádí : Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Zákon tedy dává pojišťovnám možnost snížit pojistné plnění v případě smrti pojištěného a chrání pozůstalé osoby, když pojištěný zároveň způsobil jiné osobě těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Pokud tedy pojištěný zemřel v souvislosti s požitím alkoholu, ale nikomu jinému se „nic zlého“ nestalo, nemá pojišťovna právo snižovat pojistné plnění. 

Na životní pojištění (úmrtí nejen úrazem, ale i nemocí) se znění nového občanského zákoníku nevztahuje. Záleží na konkrétní pojišťovně a varianty jsou tři: standardní plnění, snížení částky, nebo také nevyplacení žádných peněz. 

V praxi k posouzení, zda a v jaké výši má být uplatněno snížení plnění, likvidátor pojišťovny zjišťuje stupeň opilosti. Také posuzuje, zda k události došlo v důsledku požití alkoholu, případně zda by pojištěný úraz utrpěl i ve střízlivém stavu. A jestli existuje příčinná souvislost mezi požitím alkoholu a smrtí pojištěného. Záleží také na stupni společenské závažnosti požití alkoholu. Například bez ohrožení veřejnosti může být krácení plnění nižší.

Jak je to s alkoholem v případě autonehody

Řízení pod vlivem alkoholu je v České republice zakázáno zákonem. Tím se také řídí pojišťovny ve svých pojistných podmínkách. Alkohol je ve výlukách jak pro povinné ručení, tak i pro havarijní pojištění. Za škodu způsobenou pod vlivem alkoholu vám pojišťovna nic nedá. Respektive obvykle sice pojišťovna vyplatí plnění poškozenému z vašeho povinného ručení, ale pak po vás bude částku vymáhat zpět. V případě velmi vysokých škod se tak může jednat i o doživotní splácení jedné jízdy. 

Alkohol za volant zkrátka nepatří a u pojistné události se vám jízda pod vlivem opravdu nevyplatí.

Cestovní pojištění a alkohol

V případě cestovního pojištění si každá pojišťovna určuje podmínky individuálně. V drtivé většině případů najdete úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu nebo omamných látek ve výlukách z cestovního pojištění. 

Pokud například v Rakousku dojde ke srážce na sjezdovce, většinou ji prošetřuje místní policie. Zjišťuje se samozřejmě také alkohol v krvi. Pokud je potvrzen, viník má vážné problémy. Náklady na odškodnění poškozeného lyžaře za jeho zranění, za ztrátu výdělku včetně bolestného se mohou vyšplhat do milionových částek a pojišťovna může jejich krytí odmítnout.

Vliv alkoholu na vylácení pojistného - Záchranná akce na lyžařské sjezdovce

Na jaké další pojistky si dát pozor

V podstatě všechny odpovědnostní pojistky vylučují přítomnost alkoholu – např. odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo třetím osobám (pojistka na blbost).

Odmítnutí plnění kvůli alkoholu je běžné

Ať vezmeme v úvahu téměř jakékoliv pojištění, vliv alkoholu je obvykle zahrnut ve výlukách. V souvislosti s konzumací alkoholu, který dokáže ovlivnit naše myšlení a schopnosti, je třeba počítat s tím, že málokdy dostanete to, na co jste pojištěni.