Alkoholický encyklopedický slovník

Alkoholická epilepsie

Výskyt epileptických záchvatů u jedinců s rozvinutou závislostí na alkoholu. Jedná se o neurologické onemocnění nervového systému projevující se prvními epileptickými záchvaty při alkoholové abstinenci. U osob závislých na alkoholu jsou častější tzv. velké nebo též generalizované epileptické záchvaty (generalizovaný tonicko-klonický stav, dříve známý jako grand mal). Vzácnější jsou malé, parciální záchvaty (dříve označovány jako petit mal).

Alkoholická paranoidní psychóza

Duševní porucha s projevy bludů pronásledování, vztahovačnosti, nevěry či žárlivosti na partnera. Je to porucha jak vnímání, tak myšlení. Vyznačuje se stejnými symptomy jako paranoidní schizofrenie a rozvíjí se buď nadužíváním alkoholu, nebo jako vyústění deliria tremens.

Alkopops

Nápoje obsahující alkohol, např. vodku či rum, v kombinaci s nealkem, např. sodou, limonádou.

Dehydratace

Odstranění vody z objektu, látky či prostoru. Z lékařského hlediska představuje narušení homeostázy (= vnitřní rovnováhy organismu) v důsledku snížení obsahu vody v těle. Normální množství tělesné vody kolísá mezi 60 a 70 % tělesné hmotnosti dle věku a pohlaví. Snížení nastává v důsledku nevyváženosti příjmu a výdeje vody, například nedostatečným příjmem dostatečně kvalitní vody, přílišným výdejem vody, který není patřičně vyvážen příjmem zejména při velmi silných průjmech, zvracení nebo namáhavých fyzických výkonech doprovázených silným pocením.

Euforický účinek

Pocit tělesné i psychické pohody doprovázený pocity radosti a spokojenosti.

Fermentace

Proces kvašení, při němž kvasinky proměňují jednoduché cukry (glukózu a fruktózu) na alkohol a oxid uhličitý, který uniká do vzduchu. Výsledkem je vznik alkoholu – ethanolu.

Frekvence užívání

Častost; informace o tom, jak často jedinec užívá alkohol; počet zkonzumovaných jednotek, např. sklenic alkoholu za určitý časový úsek.

Intoxikace

Lze vysvětlit jako více či méně krátkodobý stav funkčního poškození v psychické a psychomotorické oblasti, navozené přítomností alkoholu v organismu. Tento stav se běžně projevuje jako stav opilosti a může se vyskytnout již při nízké míře užitého alkoholu.

Kognitivní funkce

Např. paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, tzv. exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace), vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči, prostorová orientace a vnímání. Funkce mají přímou souvislost s lidským vnímáním a jednáním. Celý systém funkcí je navzájem provázaný a jedna funkce bez druhé nemůže správně působit.

Metabolismus mastných kyselin

Proces zpracování tuků z potravy, který v lidském těle probíhá v několika krocích za účelem přeměny přijímaných tuků na nutriční živiny a tukovou tkáň. První krok je hydrolytické štěpení za přítomnosti enzymů lipáz, kdy z jedné molekuly tuku vznikají tři molekuly mastné kyseliny a jedna molekula glycerolu. Každý z produktů se dále odbourává jiným chemickým procesem, jehož výsledkem je rozpad původní mastné kyseliny na acetyl-CoA a mastnou kyselinu vázanou na koenzym A.

Neurotoxický vliv/neurotoxické poškození

Účinek látky (alkoholu) na nervové buňky a nervové tkáně, působící na jejich množství a kvalitu, které může posléze vést k poškození funkcí těchto buněk a tkání, a to jak v centrální nervové soustavě, tak v periferní nervové soustavě.

Odborné lékařské vyšetření

Cílené klinické vyšetření lékařem a podle jeho ordinace provedení dechové zkoušky nebo odběru vzorků biologického materiálu. Obvykle následuje po orientačním vyšetření pro potvrzení výsledku testu.

Opilství

Specifický trestný čin upravený v § 360 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který se aplikuje v případě pachatelů, kteří ve stavu nepříčetnosti, do kterého se uvedli požitím alkoholu, spáchali čin jinak trestný. Pachateli v tomto případě hrozí tři až deset let vězení.

Orientační vyšetření

Dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic.

Oxidace alkoholu

Přeměna ethanolu na kyselinu octovou, která probíhá pomocí jaterních enyzmů a působením mikroorganismů z rodu Acetobacter. Postupná oxidace ethanolu je také podstatou jeho odbourávání z těla po konzumaci; jedovatý meziprodukt acetaldehyd je jednou z příčin kocoviny po nadměrném užití alkoholu. Část energie z etanolu, která se v těle uvolní při procesu oxidace, se projeví v termoregulaci jako zvýšení pocitu tělesného tepla.

Protialkoholní záchytná stanice

Zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek. Zařízení je určeno pro ošetření a pobyt osob, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení a nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí.

Psychoaktivní látky

Látky, které ovlivňují psychiku a posléze chování a jednání člověka. Tyto látky mívají závislostní potenciál, tzn., že mohou mít vliv na vznik a rozvoj závislosti.

Rekreační užívání

Užívání drog a alkoholu (zpravidla nelegálních) za různých společenských a rekreačních okolností, za předpokladu, že důsledkem není vznik závislosti a dalších problémů. (Typickými drogami jsou marihuana, LSD, extáze.)

Relaps

Návrat k pití po předchozím období abstinence, často doprovázený návratem příznaků závislosti. Rychlost, se kterou se příznaky závislosti vrátí, se považuje za klíčový indikátor posuzování stupně závislosti. Relaps bývá doprovázen souborem příznaků označovaných jako „syndrom porušení abstinence“ (deprese, rezignace, pocity viny, hněv).

Remise

Návrat k původnímu fungování pacienta před vznikem závislosti. Jedná se o období bez projevů závislosti. V medicínském modelu drogové závislosti jako chronického a recidivujícího onemocnění lze pojem „remise“ použít pro období abstinence.

Stigmatizace

Negativní označení osob ve společnosti na základě určitých vnějších znaků, např. alkoholismu.

Stimulační (povzbuzující) účinek

Dočasné zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, případně obojího. Mezi účinky stimulačních látek patří kromě jiných zvýšená bdělost a pohyblivost, což je následováno (mnohdy extrémním) vyčerpáním.

Syndrom prázdného hnízda

Odchod dětí z primární rodiny, kdy rodiče mohou mít pocity smutku, deprese či ztráty životního smyslu. Je to období náročné na změnu životního stylu, neboť od rodičů vyžaduje, aby se odpoutali od dětí a umožnili jim tak založení vlastní rodiny. Bývá často spojen s nadměrnou konzumací alkoholu.

Tolerance k alkoholu

Projevuje se postupným zvyšováním denní dávky alkoholu, kdy jedinec musí přijímat čím dál vyšší množství alkoholu, aby dosáhl relativně normálního stavu fungování organismu. Postupně však dochází k rapidnímu snížení tolerance vůči alkoholu, které způsobí, že i malé množství požitého alkoholu u jedince vyvolá příznaky těžké opilosti.

Zákoník práce a alkohol

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; povinnost zaměstnance nepožívat alkohol je zakotvena v § 106 odst. 4 písm. e). Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, jako například diplomaté nebo degustátoři.

Zbytkový alkohol

Alkohol, který zůstává v těle po předchozí konzumaci alkoholu, neboť proces metabolizace ještě neproběhl dokonale. Představuje nebezpečí zejména pro děti při kojení nebo pro řidiče při dechové zkoušce na přítomnost alkoholu.