Jak vyrobit vlastní pálenku 1/10 – Pravidla a legislativa

Výroba ovocných destilátů, tedy pálení ovocných kvasů patří v Česku k tradičním způsobům zpracování ovoce a ovocných přebytků.

Ovšem není možné si doma vypálit vlastními silami a na vlastním destilačním zařízení alkohol. Zákon to zakazuje, ale existují pěstitelské pálenice, které poskytují za úplatu pěstitelům tuto službu.

Legislativa pro pěstitelské pálenice

Pěstitelem je každý, kdo na vlastním pozemku nebo na pronajatém pozemku vypěstoval ovoce pro svoji potřebu nebo potřebu své rodiny. Toto ovoce může pěstitel odvézt do pěstitelské pálenice, která z jeho ovoce vypálí ovocný destilát. Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku, respektive ovocné zahrady, či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele – toto je nutno doložit.

Při přivezení ovoce na vypálení je nutno s sebou vzít platný občanský průkaz. Bez tohoto dokladu nelze poskytnout službu pěstitelského pálení.

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 332,50,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň pouze poloviční, tedy 162,-Kč za 1 litr absolutního (100%) alkoholu. Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice.

Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky). Toto omezení však není na osobu, ale vztahuje se na společnou domácnost, tj. stejné číslo popisné, stejný trvalý pobyt. Tedy všechny osoby žijící v dané domácnosti dohromady.

Omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č.: 61/1997 Sb. o lihu. Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat.

Kontrola celní správy

Pěstitel = jedna společná domácnost,  je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období – to jest od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího, z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného zvýhodněnou sazbou spotřební daně 162,- Kč/ 1 l absolutního alkoholu (100%) stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení.

Jelikož je každý rok celní správou evidence pěstitelského pálení celorepublikově sledována a sčítána za všechny pálenice, dochází v případech překročení zákonem povoleného množství vypáleného destilátu, k zasílání předvolání k podání vysvětlení a k objasnění, na celní úřad, místně příslušný dané pálenici a pokutováni v řádech sto, ale i tisíců korun za každý překročený litr absolutního alkoholu.

Kdo využívá služeb pěstitelských pálenic

Zákazníci pěstitelských pálenic se v zásadě rozdělují do několika skupit, podle účelu, za kterým si nechávají ovocné destiláty vypálit.

  • Spekulanti

První skupinu tvoří spekulanti – jedinci, mající přístup k ovoci a jejichž snahou je vyrobit co nejvíc pálenky a to bez mimořádného důrazu na kvalitu. Troufáme si říci, že pomineme-li domácí palírny, těchto lihovarníků ubývá. Daň z lihu je poměrně vysoká a připočteme-li cenu ovoce, čas, námahu a náklady na přípravu a dopravu kvasu, taková pálenka se ve srovnání s levnějšími lihovinami na trhu přestává vyplácet v konkurenci vlastních značek supermarketů.

  • Amatérští ovocnáři

Druhou skupinu tvoří nadšení amatérští ovocnáři, kteří hledají způsob, jak uložit výsledky svých pěstitelských úspěchů a zužitkovat nadprodukci ovoce, pro něž nemají v úrodných letech odbyt. Kvalitní pálenka je pro ně zrcadlem jejich kvalitního ovoce.

  • Fajnšmekři

Třetí skupinu tvoří tzv. fajnšmekři, pro něž je příprava co nejlahodnějších destilátů koníčkem. Příslušníci obou posledních skupin výrobců pálenek kladou důraz na kvalitu produktu, bez ohledu na to, kolik investují do nádob, kvasinek, enzymů, dopravy. Mnohdy taková výroba nemá ekonomické opodstatnění a jde zejména o zábavu o koníčka.

Všechny díly