Anonymní alkoholici – AA

Anonymní alkoholici (AA) je mezinárodní svépomocná skupina pro osoby postižené alkoholismem. Založena byla v roce 1935 (dva roky po konci prohibice v USA) Billem Wilsonem a Bobem Smithem v Akronu v americkém státě Ohio.

Tyto skupiny sdružují lidi, kteří mají problém s užíváním alkoholu.

V České republice je společenství AA od roku 1990 a dnes je zde více než 60 skupin ve 41 městech. V Praze a Brně probíhají mítinky každý den.

Zásady společenství

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu.

Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nejsou zde žádné povinné poplatky ani vstupné, jedná se o soběstačné sdružení díky vlastním dobrovolným příspěvkům.

Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Jejich prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.

12 kroků Anonymních alkoholiků

Dvanáct kroků AA je řada zásad duchovní povahy, které v případě, že se uskutečňují jako způsob života, mohou potlačit posedlost pitím a umožnit trpícímu stát se znovu šťastným a užitečným plnohodnotným člověkem.

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy se staly neovladatelné.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolila, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

12 tradic Anonymních alkoholiků

Dvanáct Tradic popisuje způsoby, díky kterým se zachovává Jednota AA uvnitř společenství a formuluje jeho vztahy s vnějším světem.

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je jedinou autoritou milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí představitelé jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou.
 3. Jedinou podmínkou členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina je autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel – předávat naše poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno AA žádnému vnějšímu ani příbuznému podniku, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli vždy zůstat neprofesionální, ale naše služební střediska mohou zaměstnávat kvalifikované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše veřejné vztahy jsou založeny spíše na přitažlivosti Programu než na jeho propagaci, my vždy potřebujeme zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rádia a televize.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, navždy nám připomínající, abychom dávali přednost principům před osobnostmi.

Skupina AA

Pokud se dva nebo tři alkoholici sejdou za účelem zůstat střízliví, mohou se prohlásit za skupinu AA, jestliže nemají žádnou jinou příslušnost. Základem činnosti skupiny AA jsou setkání členů a předávání poselství trpícím alkoholikům. 

Služba AA

Služba AA zahrnuje vše, co pomáhá přiblížit se k trpícímu alkoholiku. Její rozsah je velmi široký a může například zahrnovat vše od práce Dvanáctého Kroku přes telefonní hovor s alkoholikem až k přípravě kávy.

Anonymita je základ

Anonymita má dvě rozdílné a přesto stejně životně důležité funkce:

 1. Na osobní úrovni poskytuje anonymita ochranu všem členům, aby nemohli být na veřejnosti identifikováni jako alkoholici. Je to mimořádně důležitá ochrana, zejména pro nově příchozí.
 2. Na úrovni tisku, rozhlasu, TV, filmu a internetu, anonymita zdůrazňuje rovnost všech členů Společenství tím, že brání těm, kteří by mohli zneužít členství v AA pro dosažení veřejného uznání, moci nebo osobního zisku.

Setkání AA

Účelem všech setkání skupiny AA je vzájemné sdílení členů. Dělíme se o své zkušenosti, sílu a naději, že můžeme vyřešit náš společný problém a pomoci ostatním uzdravovat se z alkoholismu.

Jsou zde dva základní druhy mítinků: otevřené a uzavřené.

Otevřená setkání

Jsou přístupná všem, kteří mají zájem o Program uzdravení se z alkoholismu. Nealkoholici mohou setkání navštívit, ale nemají právo hovořit.

Uzavřená setkání

Jsou určena pouze členům společenství nebo těm, kteří mají problém s pitím a „touhu přestat pít.“

Kontakt a bližší informace

Anonymní alkoholici | Zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat (anonymnialkoholici.cz)