Alkoholismus u žen

Není žádným tajemstvím, že přibližně desetina žen v Evropě požívá alkohol v takové míře, že si zásadním způsobem poškozují své zdraví. Možná vás napadne, že zdravá psychicky vyrovnaná žena přece nepotřebuje pít alkohol tolik, aby se z ní stala alkoholička a hned vzápětí možná začnete přemýšlet o tom, proč tedy vlastně ženy pijí tolik alkoholu.

Prostředí ovlivňuje alkoholismus žen

Ženy, které žijí v klidném a sociálně stabilním prostředí, nemají potíže a konflikty v práci, zaměstnání je uspokojuje, dobře vycházejí s příbuznými a přáteli. Pijí opravdu jen příležitostně – na Silvestra, Valentýna, narozeniny a výročí seznámení. Čím méně těchto faktorů není splněno, tím je možná vyšší náklonnost k pití.

Proč ženy vlastně pijí?

Mnohé k tomu přivádí jejich sociální nebo ekonomická situace. Ve chvíli, kdy zůstává matka dvou dětí po rozvodu sama potřebuje nějakou berličku, aby vše zvládala. Pokud jí není oporou pevné rameno muže, nezbývá, než hledat pomoc jinde – úlevou může být právě alkohol. Ale nehledejme ženy alkoholičky jen mezi rozvedenými nebo svobodnými matkami. Velmi často do této kategorie osob spadají ženy samostatné a úspěšné – např. podnikatelky, lékařky, učitelky, zdravotní sestry nebo celebrity. V populaci alkoholiků zaujímají ženy (pro někoho možná až překvapivě) asi jednu třetinu. Další dvě třetiny patří mužům.

Vznik alkoholismu u žen

Vznik alkoholismu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik dle jeho věku a psychosociálních faktorů za různou dobu. U 15ti letého člověka je to cca půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky – zhruba od jednoho do 5ti let. Neplatí, že jsou alkoholici jen lidé ve středním věku – kolem padesátky.

Alkoholismus je věc značně individuální a z výše uvedeného vyplývá, že čím dříve začne žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti. Obecně můžeme říct, že závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu. Statisticky častěji pijí ženy, jejichž manžel nebo přítel je závislý také na alkoholu. Jako syndrom prázdného hnízda označujeme stav, kdy se potomci odpoutávají od ženy, ta to špatně zvládá a je u ní tak vyšší tendence k rozvoji závislosti.

Je potřeba zdůraznit odlišnosti ženského a mužského těla. Ženské tělo má větší zastoupení tuků a má menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku. Z toho důvodu se žena rychleji opíjí a déle opilá zůstává. Rychleji u ženy po delší době pití dochází k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku. Hrozí také více rakovina prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění. Stejně jako u mužů, i u žen se může objevit alkoholická epilepsie v rámci toxicko-nutritivního poškození mozku.

První příznaky alkoholismu žen

Prvními známkami je zanedbávání původně dobře udržovaného zevnějšku (oblečení, líčení), nepořádek v bytě, nezvládání výchovy potomků (ztráta mateřského cítění). Žena skrývající alkohol v bytě (domě) záměrně nenechává manžela ani své děti uklízet, aby nenašli skrytý alkohol.

Specifika chování alkoholičky

Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svůj návyk tajit a tutlat. Pijí velmi často v soukromí svého obydlí. Vyplývá to, že ženské pití je mnohem méně ve společnosti tolerováno a na ženu pijící alkohol je jinak pohlíženo než na muže.

Pokud manžel najde alkohol (nebo důkaz o závislosti) a chce se s ženou rozvést, ta jej paranoidně podezírá (často předstíraně), že má jinou, mladší ženu nebo se snaží jinak svést myšlenky svého okolí (děti, známí). Jednoduše řečeno psychicky vydírá. Mohou se objevit také stavy pláče, naříkání, útěky z domova a vyhrožování sebevraždou. Manžel však nesmí nátlaku podlehnout a může ofenzivně pohrozit rozvodem. Toto jediné ultimátum je bohužel na ženu účinné. Pokud by k rozvodu došlo, soud by měl děti předat do péče otci

V terminální fázi alkoholismu, kdy je již duše ženy degradována, se už nestydí pít ani na veřejnosti, mentálně a citově zcela degraduje, může být vulgární, zesměšňuje přítomné osoby, nejvíce pak manžela. Ženy alkoholičky se častěji chovají hystericky.

Na rozdíl od mužů mají méně často problémy s dodržováním zákona. Ženy poměrně často kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky. Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné a měly by se jim předepisovat jen po důkladném zvážení lékaře.

Ženský alkoholismus se od mužského liší

Pití alkoholu žen a mužů se liší, níže je uvedeno jaká je bezpečná hladina alkoholu, jak rychle vzniká závislost a jaká jsou zvýšená zdravotní rizika u žen frekvenčně popíjejících.

 • Ženy dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi při stejné dávce (nižší obsah vody v těle, méně aktivní alkoholdehydrogenáza v žaludeční sliznici).
 • Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu. Uvádí se, že bezpečné množství čistého alkoholu u ženy je cca. 16 g/den. Léčbu nadužívání nebo závislosti je nutné začít co nejdříve.
 • Větší pozornost je třeba věnovat zdravotním problémům, které jsou u žen častější a nastávají dříve (jaterní onemocnění, hypertenze, rakovina prsu, fraktury krčku femuru, duševní onemocnění, atd.).
 • Zvýšené riziko rakoviny prsu je specifickým rizikem nadměrného požívání alkoholu u žen a je zjistitelné už při relativně nízkých dávkách alkoholu. Toto riziko roste úměrně dávce.
 • U žen se prokázal vyšší konzum alkoholu v premenstruálním období. Více ohroženy mohou být i ženy v přechodu.
 • Alkohol má u žen méně předvídatelné účinky, zejména v kombinaci s léky (benzodiazepiny, barbituráty, fenothiaziny).
 • Psychiatrická onemocnění se u žen zneužívajících alkohol vyskytují častěji než u mužů zneužívajících alkohol i u žen, které alkohol nezneužívají. Jedině antisociální porucha osobnosti se častěji vyskytuje u mužů.
 • Vyšší konzum alkoholu u žen častěji navazuje na zátěžové životní události a zdá se, že u žen je i vyšší výskyt depresí a úzkostných stavů, které je také třeba vhodně léčit. Bývá také vhodné posilovat sebevědomí závislých žen.
 • Žena pod vlivem alkoholu nebo drog je častěji vystavena násilí a sexuálně zneužívána. Rizikové pití alkoholu nebo abúzus farmak může také na takovou traumatizující událost nasedat.
 • Větší pozornost je třeba věnovat rodinným vztahům. Např. u žen vzniká závislost na alkoholu nebo na drogách častěji než u mužů v souvislosti se soužitím s partnerem, který alkohol či jiné psychoaktivní látky sám užívá nebo je na nich závislý. Jiným příkladem je syndrom prázdného hnízda (pocity osamělosti u žen, jejichž dospívající nebo dospělé děti se odpoutávají od rodiny). To u žen nezřídka předznamenává rozvoj závislosti. Důležitá zde může být jistá emancipace ve vztahu k manželovi a dětem i rozvoj vlastní zájmové sféry a sítě sociálních vztahů.
 • Motivace k léčbě u žen nejčastěji souvisí se zdravím a rodinou, problémy se zákonem jsou méně časté než u mužů. Rodinná terapie je u žen zvláště důležitá.
 • Pití alkoholu se děje častěji tajně (např. doma) a o samotě.
 • Ženy mohou mít při vyhledání odborné pomoci pro návykovou nemoc větší zábrany a narážet i na další problémy, jako je nepochopení okolí nebo nezajištěná péče o děti.
 • Ženy poměrně často kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky. Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné.
 • Ženy s “mužským” zaměstnáním mají vyšší spotřebu alkoholu a jsou více ohroženy.
 • Ženy zvláště dobře přijímají psychoterapii, relaxační techniky a jógu.
 • Podle údajů z literatury jsou specificky ženské programy nejméně tak účinné spíše však účinnější než programy koedukované. Důvodem je patrně to, že odpadá nebezpečí vysoce rizikových partnerských vztahů mezi závislými muži a ženami i skutečnost, že lze lépe reagovat na specifické potřeby žen a hlouběji se zabývat senzitivními tématy, jako je např. sexuální zneužívání. Některá koedukovaná zařízení alespoň doplňují program např. jednou čistě ženskou skupinou týdně.
 • Léčba přináší často dobré výsledky, léčbu je ale třeba zahájit včas.

Statistické informace o alkoholismu žen

 • statisticky stále více mladých dívek pije ve větším množství alkohol než chlapců než v minulosti, poměr se vyrovnává
 • pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (0,5 litru 12° piva, 0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů)
 • každá desátá dospělá žena pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy
 • po léčbě závislosti na alkoholu asi 32% žen vydrží abstinovat, v trvalé abstinenci nejvíce nepomáhají sociální faktory (rodina, zaměstnání ad.), ale překvapivě náhled pacientky (její kritický pohled na to, že má opravdu problém a že je závislá)
 • populace žen závislých na alkoholu mládne – zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek alkoholiček kolem 30-40 let, tato hranice postupně klesá
 • problémy s alkoholem u žen bývají často kombinovány s poruchy příjmu potravin
 • častěji pijí ženy, které žijí samy nebo v neuspořádaných partnerských vztazích
 • alkoholičky vyhledávají pomoc často až v pozdních stádiích alkoholismu, dlouho své pití tají
 • zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací
 • nejsilnějším argumentem pro vstup do léčby jsou děti a jejich případné odebrání sociálními institucemi
 • závislé na alkoholu mají četnější sebevražedné pokusy
 • ženy nejvíce pijí víno, méně pivo a destiláty
 • za rok je na protialkoholní ženské oddělení v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích přijato průměrně 750 žen, tj průměrně více než dvě denně.

Léčba alkoholismu má smysl v každém věku

Je mnoho žen, které se svou závislostí začaly bojovat a vyhrály. Téměř nikdy není pozdě začít s touto nemocí něco dělat. Je to cesta dlouhá, ale pro další život zásadní. Překážkou někdy je nedostatečné pochopení od blízkých nebo nezaopatření dětí po dobu léčby. Je však nutné zabývat se tím, že svým alkoholismem může žena mnoho ztratit – práci, přátele a to nejcennější – náklonnost rodiny, která se za ni může začít stydět a zatracovat ji. Poté se totiž žena může dostat do bludného kruhu, ze kterého se již nevyjde – s alkoholem to nejde, ale bez alkoholu také ne – alkohol se stává nezbytný již napořád.