Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČL. I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) blíže vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti mezi podnikající fyzickou osobou Pavel Troster, IČO: 61037915, místem podnikání Lísková 666/7, 190 00 Praha 9 (dále jen „poskytovatel“) a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „uživatel“), vznikajícími v souvislosti s nabídkou dárkového zboží a souvisejícími službami poskytovanými poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na internetové adrese alkoholdrink.cz v sekci e-shop (dále jen „webové stránky“).
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy uživatel je spotřebitelem, tj. každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Vztahy zvlášť neupravené obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele.
 3. Obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy uživatel není spotřebitelem, tj. každá jiná osoba, zejména osoba splňující definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ČL. II.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Aktuální nabídka e-shopu je uvedena na webových stránkách v sekci e-shop, a to včetně uvedení ceny.
 2. Uživatel má možnost objednat zboží formou odeslání elektronické objednávky poskytovateli, a to bez registrace uživatele. Uživatel provede objednávku tak, že na webových stránkách vyplní požadované údaje do připraveného elektronického objednávkového formuláře, který následně odešle poskytovateli (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.
 3. Uživatelem odeslaná objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, který činí uživatel vůči poskytovateli. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky uživatele poskytovatelem, a to ve formě potvrzení objednávky ze strany poskytovatele uživateli odeslaného dle provozních možností na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“).
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Uživatel odesláním objednávky taktéž stvrzuje, že mu poskytovatel sdělil údaje uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

ČL. III.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Ceny jsou platné v den zobrazení na webových stránkách a mohou se měnit dle aktuálních akcí. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem DPH.
 2. Ceny zahrnují náklady na balení a dopravu, není-li výslovně uvedeno jinak.
 3. Uživatel může cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit následujícím způsobem: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím QR kódu (uživatel postupuje podle pokynů své banky.
 4. Uživatel je povinen uhradit cenu nejpozději do 3 kalendářních dní po potvrzení objednávky při platbě prostřednictvím bezhotovostního převodu dle platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky, jinak bude objednávka poskytovatelem automaticky stornována a kupní smlouva zaniká. Za den úhrady ceny se považuje den, kdy je cena v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele (dále jen „zaplacení“).
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Zboží bude poskytovatelem spotřebiteli dodáno do 10 kalendářních dnů po zaplacení.
 7. Po zaplacení bude uživateli vystavena faktura – daňový doklad, která bude odeslána na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. Faktura – daňový doklad slouží jako záruční list.
 8. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od obdržení zboží, pokud se nejedná o výluky stanovené zákonem (např. potraviny). Dodací adresa pro vrácení zboží je Lísková 222 250 84, Sibřina. Dobírky nejsou přebírány, po kontrole zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena na účet ze kterého proběhla platba. Pokud zboží nese známky používání, nebo je nekompletní, případně poškozeno, má prodávající právo na přiměřené ponížení vrácené částky.

ČL. IV.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

(Reklamační řád)

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že zakoupené zboží nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li zboží uvedené podmínky dle předchozí věty, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy zákona o ochraně spotřebitele, na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží).
 2. Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží a to prostřednictvím emailu uvedeného u e-shopu.
 3. Při výskytu vady během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Poskytovatel není povinen nároku uživatele vyhovět, pokud prokáže, že uživatel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je také vada, kterou uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.
 4. Poskytovatel rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vrátit zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci podnikatele ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace podnikatele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s podnikatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, je nárok na vrácení uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

ČL. V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pokud to povaha zakoupeného zboží připouští, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.
 2. Podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit, jen je-li tak ujednáno v kupní smlouvě nebo, stanoví-li tak zákon.
 3. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, poskytovatel mu vrátí do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy veškeré zaplacené peněžní prostředky. Spotřebitel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly spotřebitelem poukázány za účelem zaplacení.
 4. Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy vyrozumět poskytovatele formou emailu zaslaného n adresu e-shopu.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

ČL. VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatel si je vědom, že pro stažení elektronické knihy, exkluzivního obsahu nebo virtuálního předplatného je nezbytné vhodně softwarově a hardwarově vybavené zařízení.
 2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu uživatele k elektronické knize, exkluzivnímu obsahu nebo virtuálnímu předplatnému či za nemožnost jejího stažení uživatelem pro nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení uživatele nebo pro závady internetového spojení či přenosu datové sítě. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení elektronické knihy z webových stránek do paměťových zařízení, jejichž využití výrobce či prodejce těchto paměťových zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení elektronických knih od vybraných poskytovatelů. Uživatel je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.
 3. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do zařízení uživatele či v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webových stránek.
 4. Uživatel není oprávněn, jakkoliv zasahovat do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, exkluzivní obsah nebo virtuální předplatné, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel bere na vědomí, že obcházení či narušení technických prostředků dle předchozí věty je zásahem do autorského práva a bude postihováno podle příslušných právních předpisů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní webových stránek jsou chráněny autorským právem.
 6. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní webových stránek.
 7. Poskytovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit či aktualizovat jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé související aplikace.

ČL. VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak poskytovatel a uživatel sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uživatel při využívání služeb a webových stránek nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.
 5. Pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebo na internetových stránkách www.coi.cz.
 6. Uživatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Poskytovatel může znění obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na trvání a platnost kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.