Odmašťovna – Protialkoholní léčebna

Odmašťovna je slangové označení pro léčebnu pro odvykání závislostí. Pro potřeby tohoto článku však tento termín zahrnuje pouze léčebnu pro odvykání závislosti na alkoholu.

Léčba závislosti na alkoholu

 • ambulantní 
  • ordinace psychiatrů
  • adiktologické ambulance
  • denní stacionáře
 • lůžková – rezidenční 
  • detoxifikace
  • krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích
  • terapeutické komunity

Léčebny dle provozovatele

 • státní zdravotnická zařízení – zde jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění a klient terapii přímo neplatí
 • soukromé –  praxe psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, kde jsou zpravidla konzultace hrazeny přímo klientem – současně zde ale není žádná evidence v rámci zdravotnického systému, tudíž lze zachovat anonymitu klienta. Dle osobních požadavků a preferencí lze tedy zvolit příslušný typ zařízení.

Druhy léčby

 • dobrovolná – zde je potřeba projevit odhodlání a motivaci jednotlivce přestat pít a ochotu pro to něco udělat, tedy absolvovat první konzultaci
 • nařízená soudem – jedná se o nedobrovolnou léčbu, kterou nařizuje soud a to zejména u trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu u osob, u kterých požívání alkoholu je v příčinné souvislosti s pácháním trestné činnosti

Co mě tam čeká a jak to probíhá

Adiktologická ambulantní a lůžková péče má charakter specializované péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti/pacienti užívají alkohol a jiné návykové látky. Každé zařízení má stanoveno pro vstup do léčby jiná pravidla, ale obecně je vyžadováno, aby si daný zájemce o léčbu zavolal sám a přišel na první konzultaci, kde se domluví ohledně dalšího postupu. Je to z důvodu projevení potřebného zájmu a motivace o léčbu, a proto není akceptováno objednávání rodinnými příslušníky.

Po první konzultaci a dohodě s lékařem je člověk zařazen do příslušného (ambulantního či rezidenčního) programu a absolvuje domluvené služby. Jejich průběh a forma se může lišit dle zaměření jednotlivých zařízení – proto je vhodné se předem seznámit nebo se zeptat na zkušenosti s léčbou bývalých klientů.

Současně je však cílem každého zařízení maximální snaha o úspěšnost léčby klientů a zachování návaznosti léčby v systému péče. Proto je vhodné nepodceňovat rady lékaře a i po absolvování úspěšné léčby si najít vhodnou podpůrnou skupinovou či individuální terapii a pokračovat v následné péči.

Většina zařízení má zavedený systém objednávání a standardní doba než Vás přijmou je 1 týden až měsíc. Po telefonickém kontaktu můžete navštívit například Kliniku Adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Tato ambulance funguje jako první místo kontaktu a na základě konzultace je klientovi doporučena další služba – ambulantní nebo rezidenční – ať už v rámci kliniky či jiných zařízení v místě bydliště.

Současně na Klinice adiktologie je zavedena Adiktologická ambulance, která přijímá klienty po telefonickém objednání. Tato ambulance funguje jako první místo kontaktu a na základě konzultace je klientovi doporučena další služba – ambulantní nebo rezidenční – ať už v rámci kliniky či jiných zařízení v místě bydliště.

Po zahájení účasti v daném typu programu je průběh vždy individuální a záleží na přístupu konkrétního zařízení a jednotlivých pracovníků v něm. Vždy je dobré dát při výběru (zařízení i lékaře či terapeuta) na osobní reference a vlastní pocit při komunikaci ohledně první návštěvy.

V případě, že námi zvolené zařízení má již plnou kapacitu, je možné se při domluvě zeptat příslušného pracovníka na doporučení jiné alternativy, kde bychom mohli svoji léčbu bez odkladu zahájit.

Rezidenční služby

Ústavní péče

Nejčastěji se poskytuje ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických léčebnách a odděleních pro léčbu závislostí. Léčba zde trvá přibližně 3-6 měsíců.

Navazuje na akutní lůžkovou péči (například na detoxifikaci) a je do ní možný přímý vstup, pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje.  Předchází doléčovacím programům.

Kdo poskytuje rezidenční služby

Mezi nejznámější poskytovatele rezidenčních služeb v oblasti závislostí patří psychiatrické nemocnice (střednědobá ústavní léčba) a terapeutické komunity (dlouhodobá léčba).

Psychiatrické nemocnice se obvykle nachází v blízkosti velkých měst (Praha – Bohnice, Kosmonosy, Horní Beřkovice; Brno – Černovice; Dobřany u Plzně; Kroměříž, Opava) a provozují různé typy specializovaných lůžkových programů pro léčbu závislostí.

Terapeutické komunity jsou často umístěny mimo velká města a nabízejí dlouhodobý specializovaný program (obvykle v délce okolo 9 měsíců) umožňující léčbu i pro velmi těžké klienty s rozvráceným sociálním zázemím.

V Praze současně mimo to existuje první česká klinika (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN), tedy pracoviště propojující léčebný provoz ve fakultní nemocnici a výukový univerzitní a vědecký provoz.

Pro koho jsou rezidenční služby určeny

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na alkoholu a dalších návykových látkách, ale i patologičtí hráči. Tento typ služeb je vhodný pro jedince se závislostí, kterou není možné z různých důvodů zvládnout v ambulantních podmínkách.

Léčebný proces zahrnuje aktivity terapeutické, výchovné, rehabilitační a pracovní a lékařská vyšetření. 

V rámci rezidenčních služeb jsou poskytovány

 • skupinová a individuální psychoterapie
 • rodinná a párová terapie
 • pracovní terapie
 • sociální práce a socioterapie,
 • volnočasové aktivity a sport

Typy rezidenčních služeb

 • Detoxifikace

Cílem detoxifikačních jednotek je zejména předcházení a tlumení odvykacích příznaků především pomocí farmakoterapie a psychoterapeutickými intervencemi a režimovým opatřením. Jedná se o krátkodobou akutní lůžkovou léčbu s délkou trvání zpravidla do 3 týdnů.

 • Ústavní péče

Cílem rezidenční léčby je léčba závislosti zaměřená na práci s motivací, na dosažení a udržení abstinence, na stabilizaci psychického i tělesného stavu a znovuzačlenění jedince do společnosti. Léčba trvá přibližně 3-6 měsíců. Terapeutický proces je postavený na principech terapeutické komunity.

 • Terapeutická komunita

Rezidenční služby v terapeutické komunitě (TK) se zaměřují na léčbu vedoucí k abstinenci a současně na sociální rehabilitaci. Poskytuje se zde střednědobá a dlouhodobá péče v rozsahu 6-18 měsíců.

Jedná se o pobytové zařízení, jehož primárním cílem je pomáhat klientům k úzdravě prostřednictvím aktivit napomáhajících jejich osobnímu rozvoji za současného dodržování abstinence. Pobyt v terapeutické komunitě nabízí bezpečné a podnětné prostředí pro růst a zrání, a to zejména prostřednictvím sociálního učení v kontextu s jasně vymezenými pravidly.

Náplní programu je zejména psychoterapeutická a socioterapeutická pomoc směřující ke změně životního stylu a sebepojetí klientů vedoucí k životu bez drog. Pobyt klientů je zpravidla dlouhodobý, rozdělený do několika fází, které se odlišují různou mírou odpovědnosti a pravomocí klientů v komunitní spolusprávě.

V České republice existuje cca 15 programů registrovaných jako terapeutická komunita.