Tokajská vinařská oblast 1/3

Vinařská oblast Tokaj je geograficky uzavřená oblast vinařství v povodí řeky Bodrog, severně na Slovensku ohraničená Zemplínskými vrchy, vrchem Rozhledna 469 m a na jihu v Maďarsku ohraničená soutokem řek Tisa a Bodrog. Vzniká zde světoznámé Tokajské víno. Jak maďarská, tak i slovenská vína z tokajského regionu disponují označením původu a zeměpisných označení chráněných v EU. Výrazy „Tokaji“ a „Tokaj“ má registrovány Maďarsko, Slovensko pak „Vinohradnícka oblasť Tokaj“.

Je historickou i teritoriální součástí velkého tokajského regionu, jehož větší část se rozprostírá na území Maďarska (cca 5000 ha). Na Slovensku je zákonem definovaná v rozloze 907 ha.

Slovenské vinařské oblasti

Tokaj na Slovensku

Vinařskou oblastí Tokaj se pro účely kontroly a regulace výroby na Slovensku rozumí její část rozkládající se na území Slovenska a je definována jako uzavřená vinařská oblast. Pro účely dohledu nad prováděním činnosti ve vinařské oblasti Tokaj, při pěstování révy, při sklizni hroznů a výrobě tokajského vína včetně dodržování technologického postupu, jsou určeny orgány státní správy a kontroly: Ministerstvo zemědělství SR, Kontrolní ústav, Státní veterinární a potravinová správa.

Tokajské sdružení je sdružení vinařů ve vinařské oblasti Tokaj. Každá obec z vinařské oblasti Tokaj vysílá do Tokajského sdružení jednoho zástupce za vinohradníky a jednoho zástupce z vinařů.

Na základě registrace ministerstvem Tokajské sdružení

  1. vyhlašuje začátek sklizně hroznů po posouzení zralosti,
  2. navrhuje kontrolnímu ústavu zatřídění vinařských honů,
  3. rozhoduje o udělení povolení k dovozu tokajského vína do Tokaje,
  4. eviduje vývoz hroznů, moštu a vína z Tokaje.

Činnost Tokajského sdružení upravují stanovy sdružení, které schvaluje ministr zemědělství.

Tato oblast je jedinečná z hlediska svých přírodních podmínek, geologický substrát představují sopečné tufy, klima je dáno dlouhým a suchým podzimem, který je zajištěn bariérou Zemplínských vrchů bránících dešťovým oblakům proniknout na jihozápad.

Jedinečná je také z hlediska odrůdového složení (odrůdy Furmint, Lipovina, Muškát žlutý a Zeta a technologie výroby vín (pomalá oxidace v dřevěných sudech). Na Slovensku však není definována jen samotná oblast, ale i jednotlivé vinařské hony, které se nacházejí výlučně na svazích, kde se sice dosahují nižší hektarové výnosy, ale jsou tam vyšší předpoklady k dosahování kvality. Je tedy nemožné přesunout vinohrady do jiných než definovaných poloh (na rozdíl od Maďarska, kde je definována pouze oblast). Takto jsou v podstatě splněna i velmi náročná kritéria kladená ve Francii na vína označovaná „Appellation d’Origine Contrôlée“.

Tokajské vinařské obce a hony

Vinařská oblast Tokaj na Slovensku je nyní pevně stanovena v rozloze 907 ha v katastrálních územích obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.

Tokajské vinařské plochy lze užívat jen jako vinice.

Pokud vlastník viniční trati v Tokaji neužívá viniční trať jako vinici, je povinen ji pro účely zachování ochrany vinic ve vinařské oblasti Tokaj zaměnit, pronajmout nebo ji zcela nebo zčásti prodat za přiměřenou cenu, kterou je obecná hodnota majetku podle zvláštního předpisu, tomu, kdo se smluvně výslovně zaváže nabytou viničnou trať vlastnit a užívat jako vinici.

Vinohradnictví v Tokaji

Při zakládání vinic a nahrazování uhynulých keřů vinné révy ve vinařské oblasti Tokaj na kvalifikovaných honech lze vysadit jen révové sazenice tokajských odrůd registrovaných v listině registrovaných odrůd, tedy Furmint, Lipovina, Muškát žlutý a Zeta.

Vinaři ve vinařské oblasti Tokaj oznamují hrozny vypěstované na kvalifikovaných honech před jejich sběrem pro účely vydání osvědčení jejich původu, množství, cukernatosti a zdravotního stavu na kontrolnímu ústavu. Hrozny na výrobu tokajského vína musí být zdravé, nepoškozené, výhradně z odrůd stanovených zákonem a vypěstovaných jen na definovaných viničních tratích. Zaměstnanec kontrolního ústavu v den sběru provede posouzení hroznů pro účely výroby tokajských vín.

Na základě posouzení stavu kontrolní ústav vydá pěstitelům révy osvědčení o hroznech, které obsahuje

  1. název vinařské obce, kvalifikovaného honu a registrační číslo vinice, v němž se hrozny vypěstovaly,
  2. odrůdu révy,
  3. množství, cukernatost a prohlášení o zdravotní nezávadnosti hroznů,
  4. hmotnostní podíl cibéb.

Začátek sklizně hroznů vyhlašuje Tokajské sdružení po posouzení zralosti.

Výnos hroznů z jednoho hektaru vinice, ze kterého se má vyrobit tokajské víno, nesmí přesáhnout 9500 kg; tuto skutečnost zkontroluje zaměstnanec kontrolního ústavu při osvědčování hroznů. Pokud vinař překročí nejvyšší hektarový výnos, musí celé množství úrody z vinařského roku uvést na trh pouze pod označením stolní víno.

Maďarské vinařské oblasti, Tokaj je vyznačen červeně (22)

Všechny díly