Příznaky závislosti na alkoholu

V současné české společnosti je tolerance ke konzumaci alkoholu poměrně vysoká a také konzumace alkoholu je značná. Je však velmi tenká hranice mezi vysokou konzumací alkoholu a závislostí na alkoholu. Pokud chcete vědět na jaké straně hranice se pohybujete, poznáte to podle následujících příznaků.

40 příznaků závislosti na alkoholu dle Dr. Jellinka

Asi nejucelenější náhled na příznaky alkoholismu poskytl ve své práci Dr. Jellinek. Vy si můžete díky němu nyní přečíst jak se projevuje závislost na alkoholu, tedy její symptomy.

 1. Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí
 2. Tajné pití
 3. Trvalé myšlenky na alkohol
 4. Překotné pití (nekontrolované)
 5. Pocity viny
 6. Vyhýbání se narážkám na alkohol
 7. Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)
 8. Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace)
 9. Sociální obtíže narůstají
 10. Velikášské chování jako kompenzace strany sebeúcty
 11. Nápadné agresivní chování
 12. Trvalý pocit zkroušenosti
 13. Období abstinence vynucené tlakem okolí
 14. Změny způsobu pití (k předcházení nepříjemnostem)
 15. Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi
 16. Změna (změny) zaměstnání
 17. Konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)
 18. Ztráta zájmu o vnější svět
 19. Nápadná sebelítost
 20. Úvahy nebo realizace úniku z dosavadního prostředí
 21. Změny v rodinném prostředí – odcizení
 22. Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny
 23. Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj.
 24. Zanedbání přiměřené výživy
 25. Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví
 26. Pokles sexuálního pudu
 27. Alkoholická žárlivost
 28. Pravidelné ranní doušky
 29. Výskyt prodloužené intoxikace – tzv. tahy
 30. Etická deteriorace
 31. Postižení mentálních schopností (v neurologii to nazýváme alkoholová nebo toxicko-nutritivní poškození mozku neboli cerebropatie)
 32. Alkoholické psychózy
 33. Styky s morálně deprivovanými osobami
 34. U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (Okena, čistící prostředky)
 35. Snížení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití
 36. Nedefinovatelné úzkosti
 37. Třesy
 38. Pití nutkavého rázu
 39. Zhroucení racionalizačních systémů – tzv. debakl
 40. Lhaní, kriminální činy, krádeže

Příznaky závislosti na alkoholu podle MUDr. Karla Nešpora

Karel Nešpor zmiňuje základní příznaky závislosti na alkoholu. Je jich 6 a pokud jsou v průběhu asi 12 měsíců alespoň 3 přítomné, je vysoce pravděpodobné, že je osoba závislá na alkoholu.

Základní příznaky závislosti na alkoholu

 1. Bažení – craving
 2. Zhoršené sebeovládání
 3. Odvykací stav
 4. Zvyšování tolerance
 5. Zanedbávání zájmů
 6. Osoba pokračuje v pití alkoholu navzdory nepříznivým následkům, o kterých ví

Citace z knihy MUDr. Karla Nešpora Návykové chování a závislost: Diagnóza závislosti podle Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) se stanovuje podle toho, zda pacient vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců:

 • růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku návykové látky při stejném dávkování),
 • odvykací příznaky po vysazení látky,
 • přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu,
 • dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky,
 • trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků,
 • zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání látky nebo jejich omezení,
 • pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky.

Uvedená kritéria mají velice blízko ke kritériím Světové zdravotnické organizace (WHO) v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN).

Příznaky a projevy alkoholismu, stádia alkoholismu

Pijácká kariéra má 4 jakási typická období nebo vývojové fáze. Každá z nich se projevuje několika typickými příznaky. níže je detailní definice jednotlivých etap.

 • Počáteční stadium

Piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. Alkohol mu „dává, ale nebere.“

 • Varovné stadium

Častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost častého pití. Opilost je znovu a znovu. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo a víno) k lihovinám. Zatím nemá okénka. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje. Hledá společníky se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako „špatnou společnost,“ která ho k pití přivedla.

 • Rozhodné stadium

Roste tolerance, jsou zde typická okénka (tím se odlišuje od předchozího stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým (nejčastěji další den po tom co byl opilý), že již pít nebude a toto permanentně porušuje. Pokud však po delší dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá pití. Stadium může to trvat týdny nebo měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin. Pokud bude v tomto stadiu dále pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.

 • Konečné stadium

Mění se tolerance na alkohol – k dosažení opilosti potřebuje větší množství alkoholu, frekvence opilostí roste. Opíjí se „do němoty“ i při nevhodné příležitosti (pohřeb, posezení s rodinou). Pije i několik dní v kuse – tzv. tahy. Pije již od rána. Dostavuje se debakl: BEZ ALKOHOLU TO NEJDE A S ALKOHOLEM TAKÉ NE. Tím se uzavírá kruh a může zde pomoci jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii (AT středisko). V tomto stadiu jsou také typické alkoholické psychózy (např. delirium tremens, Korsakovova psychóza ad.).